tiistai 22. tammikuuta 2013

KieliPeda 2013 Jyväskylässä 16.-17.5.2013

 Tiedoksi ja kierrätettäväksi!

(in English below, svenska nedan)


Kielipedagogiikan konferenssi KieliPeda 2013
Merkitys ja merkityksellistäminen kielenopetuksessa
Jyväskylän yliopisto
16.-17.5.2013

KieliPeda 2013 järjestetään Jyväskylässä 16. ja 17. toukokuuta 2013. Vuosi 2013 on myös suomenkielisen opettajankoulutuksen 150-vuotisjuhlavuosi. Kutsumme konferenssiin tutkijoita, jatko-opiskelijoita, opettajankouluttajia, opettajia ja heidän yhteistyötahojaan pohtimaan ajankohtaisia kielten opetukseen, opiskeluun ja oppimiseen liittyviä aiheita: tutkimustuloksia, kehittämishankkeita, haasteita, ongelmia, hyviksi havaittuja käytäntöjä. Konferenssiteema Merkitys ja merkityksellistäminen kielenopetuksessa viittaa siihen, että kieltä opitaan kaikkialla – niin koulussa kuin koulun ulkopuolella. Teema myös häivyttää rajat äidinkielen ja vieraiden kielten pedagogiikassa ja korostaa oppimisen vuorovaikutuksellista ja viestinnällistä luonnetta.

Toivomme konferenssiin esitelmiä ja postereita, jotka edustavat kielentutkimuksen ja -opetuksen laajaa kirjoa, mielellään konferenssiteeman puitteissa. Esitysten abstraktit tulee jättää konferenssin verkkosivuilta (www.jyu.fi/kielipeda2013) löytyvällä lomakkeella viimeistään 31.1.2013.

Konferenssin pääpuhujat ovat professori, emeritus Pauli Kaikkonen, Tampereen yliopisto ja Dr Terry Lamb, Sheffieldin yliopisto. Ohjelmaan kuuluu myös työpajoja ja paneeli Kielenoppimisen merkitystä etsimässä.

Tarkemmat tiedot konferenssin ohjelmasta ja osallistumiseen liittyvistä käytännön asioista löytyvät konferenssin verkkosivuilta, joille päivitämme tietoja konferenssivalmistelujen edetessä.

Tervetuloa toukokuussa 2013 Jyväskylään KieliPeda-konferenssiin!

2013-konferenssin järjestäjien puolesta

Riikka Alanen, professori 
Mirja Tarnanen, professori
Opettajankoulutuslaitos
Jyväskylän yliopistoConference in Language Education (KieliPeda) 2013
Meaning making – making meaning in and beyond the classroom
University of Jyväskylä
16-17 May, 2013
 
KieliPeda 2013 will be held in Jyväskylä 16-17 May, 2013. It is also the 150th anniversary of Finnish-language teacher education. We are happy to invite researchers, post-graduate students, teacher educators, teachers and other interest groups to discuss and reflect on current trends in relation to language teaching and learning, e.g. research findings, developmental work, challenges, problems and best practices. The conference theme Meaning making – making meaning in and beyond the classroom focuses on the fact that people learn languages in and out-of-school contexts. The theme aims at breaking down boundaries between mother tongue and foreign language education and emphasizing the interactional nature of language learning.
 
Invited speakers include professor emeritus Pauli Kaikkonen, University of Tampere and Dr Terry Lamb, University of Sheffield. The program also includes invited workshops and a panel discussion entitled Meaning and meaningfulness in language education.
 
We invite proposals for individual papers and posters within the fields of language research and language education, preferably in connection to the conference theme. Abstracts must be submitted using the online form (www.jyu.fi/kielipeda2013) by 31 January, 2013.
 
Information regarding the conference program and other practical concerns will be updated on the conference website as the planning of the conference progresses.
 
Welcome to the KieliPeda conference in Jyväskylä in May!
 
On behalf of the organizing committee,
 
Riikka Alanen, professor
Mirja Tarnanen, professor
Department of Teacher Education
University of Jyväskylä 
Språkpedagogisk konferens (KieliPeda) 2013
Meaning making – making meaning in and beyond the classroom
Jyväskylä Universitet
16.-17.5.2013
 
KieliPeda 2013 anordnas i Jyväskylä den 16 och 17 maj, 2013. Året 2013 är också ett jubileumsår då den finskspråkiga lärarutbildningens firar 150 år. Till konferensen inbjuds forskare, forskarstuderande, lärarutbildare, lärare och deras samarbetsparter att dryfta aktuella ämnen i anslutning till språkundervisning, språkinlärning och språkstudier: forskningsresultat, utvecklingsarbete, utmaningar och problem samt konstaterade ’best practices’. Konferenstemat, Meaning makingmaking meaning in and beyond the classroom, hänvisar till att språk lärs in överallt – såväl i skolan som utanför skolan. Temat syftar även till att radera ut gränser mellan undervisning och inlärning av modersmål å ena sidan och undervisning och inlärning av främmandespråk å andra sidan samt att betona inlärningens kommunikativa natur. Plenarföreläsare i konferensen är doktor Terry Lamb, Sheffield University och professor, emeritus Pauli Kaikkonen, Tammerfors Universitet.
 
Vi önskar presentationer från ett brett spektrum inom området språkforskning och språkundervisning, gärna inom ramen för konferenstemat. Information gällande konferensprogram och andra mera praktiska frågor finns på www.jyu.fi/kielipeda2013.
 
Välkomna till KieliPeda-konferensen i Jyväskylä i maj 2013!
 
KieliPeda-arrangörernas vägnar

Riikka Alanen, professor
Mirja Tarnanen, professor
Institutionen for lärarutbildning
Jyväskylä Universitet

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti